Skip to main content

Algemene voorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen SAVA en de klant gelden deze algemene voorwaarden voor alle offertes van, bestellingen aan en overeenkomsten met SAVA, en dit niettegenstaande daarmee strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. De koper wordt verwacht deze verkoopsvoorwaarden te kennen en zal zich aldus niet kunnen beroepen op de onwetendheid ervan.

1. Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van SAVA zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte binnen de dertig dagen (tenzij aanduiding van een andere termijn op de offerte) voor akkoord via mail terugzendt aan SAVA, voor zover hij geen enkele wijziging aanbrengt aan de offerte.

2. Levering

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven, zonder dat deze bindend is voor SAVA.

3. Betalingsmodaliteiten

De betaling van prestaties en of goederen dient plaats te vinden na maximaal veertien dagen na levering. Bij laattijdige betaling zal de klant aan SAVA van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR. Daarnaast zal de klant eveneens instaan voor alle innings‐, aanmanings‐ en procedurekosten, hierin begrepen de advocatenkosten. Indien de factuur niet wordt betaald op de vervaldag, behoudt SAVA zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

4. Klachten

Protest van de factuur, klachten of betwistingen met betrekking tot de factuur zijn alleen ontvankelijk indien ze per gemotiveerd schrijven worden overgemaakt aan SAVA binnen de vijf dagen na factuurdatum.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know‐how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de producten en diensten van SAVA gaan over op het moment van de volstorting van de factuur. SAVA behoudt zich daarbij het recht voor om de ontwerpen te publiceren op zijn website en zijn sociale media.

6. Eigendomsvoorbehoud

De materiële en immateriële goederen blijven eigendom van SAVA tot aan de integrale betaling van de factuur.

7. Beëindiging van de overeenkomst

Onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering te vorderen samen met de vergoeding van de geleden schade, heeft SAVA het recht de overeenkomst(en) met haar klant zonder enige opzeggingstermijn te beëindigen dan wel de uitvoering ervan te schorsen, indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet werd hersteld binnen de 7 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling m.b.t. de wanprestatie. De niet‐betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door SAVA verleende diensten en geleverde goederen betalen, alsook de kosten die SAVA moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 40% van het bedrag dat SAVA nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Bovendien behoudt SAVA het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

8. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen SAVA en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking ervan zoveel mogelijk benadert.

9. Beeldmateriaal

SAVA gebruikt enkel beeldmateriaal in al zijn opdrachten aangeleverd door de klant en kan hiervoor niet de minste aansprakelijkheid oplopen. Op schriftelijk verzoek kan SAVA eigen beeldmateriaal aankopen of zelf beeldmateriaal maken op kosten van de klant.

10. Tot je écht tevreden bent

Dit artikel geldt enkel bij ontwerpen waarbij op de offerte de woorden ‘tot je écht tevreden bent’ vermeld staan. Ontwerpen kunnen in dit geval onbeperkt worden aangepast. Onbeperkte aanpassingen van ontwerpen zijn mogelijk vanaf de offertedatum tot en met de factuurdatum met een maximum van 60 opeenvolgende dagen. Afgesloten projecten kunnen nooit opnieuw worden geopend. Enkel het eerste ontwerp kan genieten van onbeperkte aanpassingen. Het is dus niet mogelijk om een geheel nieuw ontwerp, sublogo’s,… te vragen. SAVA heeft het recht ten allentijden om te stoppen met het onbeperkt aanpassen van de ontwerpen en dit zonder enige motivatie.

11. Websites

SAVA is niet verantwoordelijk voor de content op de website. Elke aansprakelijkheid hiervoor berust bij de klant. Bij illegale activiteiten op de website volgt de onmiddellijke stopzetting van de diensten, evenwel met het recht tot aanrekening van additionele kosten en boetes. SAVA garandeert niet de plaats van de website binnen de zoekresultaten in zoekmachines. De klant laat zelf de conformiteit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming controleren. SAVA is niet aansprakelijk voor illegale content op de website. We maken standaard gebruik van WordPress. Een website starten we steeds met het aankopen van een thema dat we grondig herwerken tot de tevredenheid van de klant.

12. Abonnementen

Onze abonnementen hebben steeds een minimale duur van 12 maanden. Opzeggen dient steeds 3 maanden voor de vernieuwing te gebeuren. Controleer de offerte of contract voor de volledige contractduur.

13. Privacy

We houden van onze klanten enkel factuurgegevens bij. Je gegevens laten verwijderen uit ons klantenbestand kan door een mailtje te sturen naar hey@savametu.com.

14. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van SAVA. In geval van geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zijn enkel het Vredegerecht van Halle en de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Close Menu

Over ons

Bedrijvigheid V.O.F.
Albert Lienartstraat 24 bus 1
9300 Aalst

hallo@bedrijvigheid.be
0470/59 08 90